Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udnyttelse af kølevand og overskudsvarme til etablering af akvakulturanlæg

Symbiosesamarbejdet går ud på at etablere et akvakulturanlæg (dambrug), som drives med udgangspunkt i overskudsvand og -varme fra APs cementproduktion. Dambruget skal kunne producere forskellige fiskearter. For at udnytte ressourcestrømmene bedst muligt, skal dambruget etableres på cementfabrikkens arealer.

Projektbeskrivelse

Projektet søger at etablere et dambrug ved at anvende overskudsvand og overskudsvarme fra Aalborg Portland, med mulighed for produktion af både koldt, tempereret og varmtvandsarter. Udløbsvandet vil efterfølgende blive renset i et biologisk vandbehandlingsanlæg med planteplankton, muslinger og tang.

De overskydende ressourcer stammer fra cementproduktionen; overskudsvandet fra en drænpumpe under Aalborg Portlands produktionsanlæg, som i dag udledes i Limfjorden, og overskudsvarmen stammer fra cementfremstilling, en varmestrøm, som ikke udnyttes i dag.

Business case

AP kan få en ny indtægtskilde fra projektet ved at afsætte de to ressourcestrømme (vand og varme), som i dag udledes i det fri, og derved går til spilde. Derudover vil AP kunne indhente lejeindtægter fra det nye dambrug.

For Lundby Fisk vil der være tale om etablering af et helt nyt dambrug, som kan generere indtjening og arbejdspladser. Lundby Fisk driver i dag dambrug og har dermed forudsætningen for at stå for den daglige drift af et dambrug.

Miljøeffekt

Overskudsvandet og -varmen fra AP udledes i dag uden gen-anvendelse. Ved at genanvende ressourcerne kan anvendelsen af bl.a. fossilt brændsel til opvarmning erstattes, hvorved der kan opnås en reduktion af CO2-udledning. Som led i dambruget skal overskudsvandet bl.a. gennemgå en biologisk rensning (plankton, alger og tang), som kan bidrage til at alle næringsstoffer fra produktionsvandet udnyttes inden det endeligt ledes ud i fjorden.

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

120.000,00 kr.

Projektperiode

Januar 2015 - juni 2015

Projektholder

Navn: Landmand/Dambruger/Udlejer Gårdbutik v/ Peter Holm
By: Nibe

Kontaktperson

Navn: Peter Holm
Tlf: 98686123
E-mail: lundbyfisk@lundbyfisk.dk

Samarbejdspartnere:

Partner: Aalborg Portland A/S
By: Aalborg Øst