Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Støttede partnerskaber

Få inspiration fra andre, der har indgået et partnerskab med støtte fra Grøn Omstillingsfond.

Grøn Omstillingsfond har givet tilsagn til en række perspektivrige og ambitiøse partnerskaber.

I 2015 har Grøn Omstillingsfond støttet en række partnerskaber inden for to temaer med stort potentiale for danske virksomheders grønne omstilling: Nye værdikædesamarbejder indenfor bioøkonomien og Bedre genanvendelse af byggeaffald

Nye værdikædesamarbejder indenfor bioøkonomien

Danmark har i årtier haft en stærk position i verden indenfor bioøkonomien. Men der er stadig store udviklingspotentialer inden for en række bioøkonomiske værdikæder. Derfor har Grøn Omstillingsfond givet tilskud til følgende partnerskaber inden for bioøkonomien:

partnerskab
 

Partnerskab for Optimering af brugen af restprodukter fra planter

Plantemateriale til udvinding af plantestoffer importeres ofte til trods for at flere af plantestofferne kan findes i restprodukter eller i planter, som allerede produceres, eller kan produceres, i Danmark. Partnerskabet ønsker at skabe en stærk værdikæde for udnyttelse af restprodukter inden for den biobaserede økonomi i Danmark.

Partnerskabet består af AgroTech, DTU, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Læs projektbeskrivelsen

partnerskab
 

Partnerskabet for Udvikling og markedsføring af proteinberigede produkter målrettet ældresegmentet

Partnerskabet, med Tulip Food Company i spidsen, ønsker at anvende og omstille biprodukter fra kødproduktionen til at producere fødevareingredienser målrettet ældresegmentet. Projektet tager afsæt i nyere videnskabelig dokumentation for, at indtagelse af animalske proteiner har en positiv effekt hos bl.a. ældre med muskelsvind.

Partnerskabet består af Tulip Food, Danish Crown, Teknologisk Institut DMRI, Aarhus Universitet, Herlev Hospital, Ældresagen

Læs projektbeskrivelsen


Bedre genanvendelse af byggeaffald

I dag bliver byggematerialer fra nedrivnings- og renoveringsarbejder ikke sorteret, genbrugt og oparbejdet. Det betyder, dels at potentialet for at forbedre ressourceproduktiviteten i bygge- og anlægsbranchen ved i højere grad at bruge genbrugsmaterialer ikke bliver udnyttet. Dels at udviklingen af et kommercielt marked med stor volumen ikke er kommet i gang. Dels at muligheden for at oparbejde materialerne til genbrug på innovative måder inden for andre brancher går tabt.

Byggesektoren står globalt for 40 pct. af forbruget af råstoffer. Hvis bygge- og anlægssektoren øger sit forbrug af genbrugsbyggematerialer, vil det derfor øge genanvendelsesværdien i affaldet, øge ressourceproduktiviteten i branchen og bidrage til at gøre virksomhederne mindre sårbare over for ressourceknaphed og ustabile råstofpriser.

Derfor har Grøn Omstillingsfond givet tilskud til følgende partnerskaber inden for genanvendelse af byggeaffald:

partnerskab
 

Partnerskab for bedre anvendelse af byggeaffald

Partnerskabet bringer konsortier af virksomheder i hele værdikæden indenfor byggeri og genanvendelse af byggeaffald sammen om at udvikle nye løsninger og forretningsmodeller for bedre anvendelse af byggeaffald.

Læs projektbeskrivelsen

partnerskab
 

Partnerskab for Sustainable Build

I partnerskabet deltager parter på tværs af hele byggesektoren. Målet er at identificere og udvikle forretningsmodeller for bæredygtigt byggeri, der sikrer både miljømæssig og økonomisk afkast.

Læs projektbeskrivelsen


Cirkulær forretningsudvikling

Partnerskaberne skal bidrage til at indfri Danmarks potentiale inden for cirkulær økonomi.  Partnerskaberne skal inden for de udvalgte erhvervsområder identificere og udvikle nye cirkulære forretningsmuligheder.

partnerskab

Erhvervspartnerskab: Pilotanlæg til udnyttelse af restressourcer til bioraffinering

Projektet etablerer et generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af biomasse gennem udvinding af værdifulde fraktioner som fx proteiner og saponiner, som på sigt vil skabe grundlaget for etablering af fuldskala bioraffineringsanlæg rundt om i landet. Med anlægget kan danske producenter udvikle og teste processer med henblik på at vurdere samt efterprøve en cirkulær forretningsmodel forud for etablering af et produktionsanlæg. Konkret tages der bl.a. udgangspunkt i sukkerroetoppe fra Lolland.

Partnerskabet består af: Teknologisk Institut, Nordic Sugar, Guldborgsund Kommune, HedeDanmark, Saponin Innovation Centre Europe, SEGES, Københavns Universitet, Agro Business Park, Vestjyllands Andel og Nordisk Tang.

Læs projektbeskrivelsen

Partnerskab
 

Erhvervspartnerskab: 3D Printet Byggeri

Partnerskabet vil fremme udviklingen af 3D-printet byggeri Danmark. Det vil de bl.a. gøre ved, at bygge en 3D-testprinter for at teste forskellige materialers egnethed som 3D-printede materialer til byggeformål i Danmark, herunder genanvendt knust beton, mursten, gips og andet byggeaffald. Derudover vil partnerskabet indsamle og formidle viden om 3D-print i byggeri i hele verden.

Partnerskabet består af: 3D Printhuset, entreprenørvirksomheden/byggefirmaet NCC (Recycling og Byggeriafdelingerne), og rådgivningsvirksomheden Force Technology samt virksomheden Gips Recycling

Læs projektbeskrivelsen


Deleøkonomi

Der er en række potentialer for grøn omstilling i deleøkonomien. . Begrebet deleøkonomi dækker over digitale forretningskoncepter, der giver forbrugere og virksomheder bedre adgang til at leje, låne og dele produkter, idéer og tjenesteydelser med hinanden uden at skulle købe ejerskab over dem. Dermed er der et potentiale for at udnytte ressourcerne mere effektivt. Det kan fx være at deles om en bil, så nogen kan bruge den, mens andre er på arbejde. Erhvervsstyrelsens arbejde med deleøkonomi har som mål at skabe nye arbejdspladser og bedre offentlige løsninger samt at understøtte ressourceeffektive og miljøvenlige løsninger gennem deleøkonomien.

partnerskab
 

Partnerskab med Dansk Arkitektur Center og Realdania om danske delebyer

Grøn omstillingsfond har støttet partnerskabet Deleby som er et landsdækkende partnerskab, der skal udforske deleøkonomiens potentialer for de danske byer og samfundet som sådan. Deleby samler kommuner, virksomheder, borgere, foreninger og forskere for at skabe nye deleøkonomiske ideer og forretningsmodeller. Deleby blev udviklet i 2015 og vil for alvor rulle ud over landet med en lang række aktiviteter i 2016.

Læs projektbeskrivelsen


Markedsføring af grønne løsninger

Ved at samle centrale aktører og koordinere opmærksomhedsskabelsen om grønne danske løsninger skal partnerskabet bidrage til at styrke væksten, beskæftigelsen og konkurrenceevnen for danske virksomheder med grønne løsninger.

partnerskab
 

Building Green Societies of Tomorrow

Partnerskabet skal skabe øget internationalt kendskab til og fokus på de erfaringer og kompetencer, som Danmark har opnået med udviklingen af helhedsorienterede, grønne løsninger. I den forbindelse vil partnerskabet understøtte kommercialiseringen, opskaleringen og udbredelsen af disse løsninger til andre lande i tæt samspil med regeringens eksportstrategier.

Læs projektbeskrivelsen