Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Spildevandssymbiose skal optimere renseprocesser

Projektet er støttet under initiativet Grøn Industrisymbiose.

Resumé

SK Forsyning A/S og Harboe Bryggeri vil samarbejde om en optimering af renseprocessen for de to virksomheders behandling af spildevand. Dette ønsker parterne at gøre ved at samkøre virksomhedernes spildevandsfraktioner.

Optimale renseprocesser

Forsyningsvirksomheden SK Forsyning og Harboe Bryggeri har i dag hver sit rensningsanlæg til behandling af spildevand. I nærværende projekt vil man således undersøge muligheden for at samkøre de to spildevandsfraktioner for at opnå en forbedret renseproces. Dette opnås i kraft af, at en blanding af fraktionerne er bedre for den biologiske proces, end hver af de to fraktioner for sig. I forbindelse med samkøringen skal det også afdækkes, om en udløbsledning for spildevand hos Stignæs Vandrens med fordel kan anvendes.

Udover samkøringen af spildevandsfraktionerne, skal det undersøges, om det kan betale sig at etablere en rådnetank til behandling af slam og biomasse for efterfølgende at producere biogas.

Store miljøeffekter

Samkøringen af de to spildevandsfraktioner, samt nyttiggørelsen slam og biomasse til biogas, er anslået til at medføre en reduktion på i alt 2000 ton CO2 om året. Desuden vil den bedre biologiske proces ved samkøringen af spildevandet medføre renere spildevand.

Endelig vil man kunne opnå en mindsket miljøpåvirkning ved at benytte en udløbsledning fra Stignæs Vandrens. Derved vil spildevandet udledes til Storebælt i stedet for - som i dag - til Skælskør Fjord, hvor der er mindre vandskifte og derfor større risiko for uhensigtsmæssig algevækst.

Forbedret konkurrenceevne

Foruden de miljømæssige gevinster, forventer symbiosepartnerne at opnå en økonomisk besparelse på ca. 2.500.000 kr. om året i forbindelse med rensning af spildevandet. Oveni kommer en besparelse på 1-2 mio. kr. om året ved at nyttiggøre slam og biomasse til biogas i form af mindre indkøb af naturgas samt færre omkostninger til bortskaffelse af slammet.

Behov for teknisk rådgivning

Inden partnerne kan begynde at optimere renseprocesserne mv., har virksomhederne brug for rådgivning – medfinansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose.

Virksomhederne skal således have afdækket muligheder, potentialer og omkostninger ved en samkøring af de to spildevandsfraktioner samt ved etablering af en rådnetank.

SK Forsyning og Harboe Bryggeri skal bruge foråret og sommeren til at afklare de forskellige usikkerheder, og kan forhåbentlig etablere industrisymbiosen i vinteren 2014.

Resultater af projektet

Formålet med rådgivningen har været at undersøge mulighederne for at samkøre SK Forsyning A/S og Harboe Bryggeri A/S biologiske renseanlæg. Ud fra en række mulige løsninger har én udmærket sig, da der kan forventes en økonomisk gevinst i forhold til investeringsomkostningerne. Derudover er der forventede indtjeningsmuligheder fra løsningen på ca. 1,5 mio. kr./år.

Der er mulighed for at etablere en forklaringstank på Harboes renseanlæg og derfra lede det forrensede spildevand fra Harboe til Skælskør Renseanlæg. Forklaringstanken vil fjerne primærslam, hvilket vil nedsætte behovet for rensekapacitet for spildevandet og derved er det ikke nødvendigt med opbygning af det nuværende Skælskør Renseanlæg. Dette holder anlægsinvesteringer på et minimum og sørger samtidig for at Harboes renseanlæg stort set sættes ud af drift med færre driftsomkostninger som konsekvens. Da projektpartnerne arbejder videre med at optimere løsningen kan den forventede effekt ændre sig, men det påregnes at Skælskør Renseanlæg kan forvente en el-besparelse på 900.000 kWh/år eller cirka en CO2 reduktion på 11 ton/år.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

153.000 kr.

Projektperiode

Juni 2014 - januar 2015

Projektholder

SK Forsyning A/S
Skælskør
www.skforsyning.dk

Kontaktperson

Henrik Birch
hrb@skforsyning.dk

Samarbejdspartnere

Harboes Bryggeri A/S
Skælskør
 

Vandrens – Stigsnæs Industripark

Skælskør