Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sekundavandsymbioser i Faxe og Haslev skal udnytte overskydende vandressourcer

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

Royal Unibrew, Faxe Kalk, Faxe Vandforsyning og Haslev Fjernvarme vil undersøge mulighederne for etablering af to sekundavandsymbioser.

1. Overskudsvand fra boringer hos Faxe Kalk til udnyttelse som naturligt kølevand hos Royal Unibrew som alternativ til dyr fordampning af vand til køling.

2. Vand fra Faxe Vandforsynings aflastningsboring, d.v.s. vand, der pumpes op for at reducere en forurening i at brede sig til vandforsyningen, udnyttes som spædevand hos Haslev Fjernvarme.

Både Faxe Kalk og Faxe Vandforsyning bruger i dag ressourcer på at bortpumpe de to fraktioner af overskudsvand.

Udnyttelse af vandressourcer

De to symbioser vil understøtte en optimal ressourceudnyttelse i form af nyttiggørelse af overskudsvandet via etablering af to sekundavandsymbioser mellem fire virksomheder. Projektet skal undersøge om sekundavand i højere grad kan genanvendes og udnyttes, således at behovet for indvinding af virgine vandressourcer nedbringes samtidig med, at det er til økonomisk fordel for de deltagende virksomheder.

Sekundavandsymbioserne fokuserer på de to følgende overskydende ressourcestrømme med henblik på nyttiggørelse:

Hos Faxe Kalk er det nødvendigt at fjerne vandet for at bryde kalken i undergrunden. Dette vand ledes i dag direkte ud i Faxe Å. Årligt bortpumpes der 400.000 - 600.000 m3 vand.

Da vandet pumpes fra grundvandsniveau, rummer det i kraft af sin konstante og lave temperatur året rundt en betydelig mængde køleenergi. Projektet skal afklare hvordan denne vandressource kan nyttiggøres til kølebehov hos Royal Unibrew.

Hos Faxe Vandforsyning sker i dag et lignende vandspild, blot af mere begrænset omfang, ca. 6.000 m3 om året. Her handler det om at udnytte det ”forurenede” vand (dvs. vand, der ikke er drikkevandskvalitet, men som ikke er meget forurenet) i et kaskadeperspektiv. Det vil sige, at vandet anvendes i processer afhængigt af den påkrævede vandkvalitet - men hvor ikke alt vand nødvendigvis skal være af drikkevandskvalitet. Projektet skal dermed undersøge, hvorvidt vandet kan anvendes som spædevand til fjernvarme eller i kedlerne på Haslev Fjernvarme.

Forbedret konkurrenceevne

Sekundavandsymbioserne har potentiale til at give de involverede virksomheder betydelige besparelser på deres omkostninger til indkøb og til ledning af vand eller omkostninger ifm. afledning og evt. rensning af vand.

Især er besparelsen væsentlige for de konkurrenceudsatte virksomheder Faxe Kalk og Royal Unibrew, men besparelsen hos Faxe Vandforsyning og Haslev Fjernvarme vil give mindre driftsomkostninger og derved mulighed for bedre priser til forbrugerne.

Mindre belastning af klimaet

De positive miljø- og klimavirkninger af Sekundavandsymbioserne fordeler sig på både vand og el:

Symbiose 1: Royal Unibrew og Faxe Kalk

1. En reduktion i behovet for indvinding af grundvand til processen på Royal Unibrew i størrelsesordenen 16.000 m3/årligt.

2. En el-besparelse hos Royal Unibrew, der resulterer i en reduktion af CO2 udledningen på 283 tons/år (i Energistyrelsens 2012-tal).

Symbiose 2: Faxe Vandforsyning og Haslev Fjernvarme

Ved at udnytte vand fra afværgeboring hos Faxe Vandforsyning opnås:

1. En reduktion i behovet for indvinding af grundvand til spædevand til Haslev Fjernvarme i størrelsesordenen 6.000 m3/årligt

2. En mindre udledning af (lettere) forurenet vand fra Faxe Vandforsyningens afværgeboring. Projektet kan ud over sine konkrete resultater tillige etablere en showcase for kaskadeudnyttelse af vand fra afværgeboringer, således at vand fra afværgeboringer udnyttes.

Hvilke forhold skal afklares med hjælp fra rådgiver

Partnerne i symbiosen vil – i samarbejde med de tekniske rådgivere fra Alectia, som er medfinansieret af Grøn Industrisymbiose - kortlægge de barrierer, der er i forbindelse med etableringen af de to symbioser.

Konsortiet har behov for rådgivning omkring juridiske og skattetekniske forhold samt i forbindelse med myndighedsbehandling. Endvidere vil der være behov for teknisk rådgivning, herunder evt. teknologiudvikling. Samtidig skal der beregnes en tilbagebetalingstid for projekterne i forbindelse med opstilling af en business case for hver symbiose, hvor der tages højde for anlægsinvestering samt afgift- og skattetekniske barrierer.

Resultater af projektet:

Projektet har klargjort, at sekundavand i højere grad kan genanvendes og udnyttes, sådan at indvindingen af de jomfruelige vandressourcer kan nedbringes – til fordel for miljøet og samarbejdspartnerne.

Symbiosesamarbejdet er vurderet som teknisk mulig, men parterne skal vurdere nærmere, om der er grundlag for etablering af symbiosen. Etableres symbiosen forventer parterne at opnå en samlet årlig drikkevands-besparelse på 120.920 m3. Det er dog for tidligt at sige præcis hvornår symbiosesamarbejdet forventes at være endeligt etableret.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

170.000 kr.

Projektperiode

Maj 2014 - September 2014

Projektholder

Royal Unibrew A/S
Faxe
www.royalunibrew.com

Kontaktperson

Jens Erik Klemmensen
Tlf. 56771500
jenserik.klemmensen@royalunibrew.com

Samarbejdspartnere

Faxe Vandforsyning A/S
Haslev

Haslev Fjernvarme l.m.b.a.
Haslev

Faxe Kalk A/S
Faxe Ladeplads