Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Partnerskab for Optimering af brugen af restprodukter fra planter

Plantemateriale til udvinding af plantestoffer importeres ofte til trods for at flere af plantestofferne kan findes i restprodukter eller i planter, som allerede produceres, eller kan produceres, i Danmark.

Partnerskabet ønsker at skabe en stærk værdikæde for udnyttelse af restprodukter inden for den biobaserede økonomi i Danmark. Partnerskabet består af AgroTech, DTU, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Projektbeskrivelse

Vision: Partnerskabets vision er at styrke virksomheder i den biobaserede økonomi gennem, en optimeret ressourceudnyttelse af planterestprodukter og plantedele plantemasse med fokus på at opnå den højest mulige værdi af hele planten, set ud fra et bioøkonomisk synspunkt.

Konkret vil der etableres en række bredere tilbud til virksomheder i form af seminarer, der præsenterer og videreudvikler muligheder og ideer til bæredygtig biobaseret højværdiproduktion samt kurser om udvalgte emner, fx forbrugersikkerhed, lovgivning, bioaktive stoffer, funktional food m.m.

Forventede effekter

Partnerskabet vil sikre, at flere virksomheder udnytter mulighederne i bioøkonomien og det biobaserede samfund. EU-kommissionen har vurderet at indtægtspotentialet for hele værdikæden fra planterester til bioraffinaderier er mere end 1.5 billioner kr. i 2020. Et partnerskab kan være én tilgang til at opnå dette ambitiøse mål.

På baggrund af samarbejdet mellem AgroTech og partnernes øvrige projekter indenfor området forventes en stor gennemslagskraft af partnerskabet. Konkret forventes der en væsentlig beskæftigelses- og miljøeffekt ved at igangsætte 4-6 udviklingsprojekter, som hver skal skabe mindst 2 nye ansættelser og bidrage til videnspredning.

Miljøeffekt

Størstedelen af det plantemateriale, som i dag anvendes til fremstilling af produkter indenfor kosmetik, naturlægemidler, kosttilskud og fødevareingredienser, importeres fra udlandet. Produktion i Danmark vil mindske miljøbelastningen ved at reducere transporten. Derudover åbnes mulighed for at udnytte hele plantens værdi, hvorved der opnås en yderligere minimering af miljøbelastningen.

Ved at stille viden og teknologi til rådighed for danske virksomheder vil partnerskabet fremme innovation af teknologier og tiltag, der sigter mod en komplet anvendelse af den producerede plantemasse. Initiativet vil fremme dansk konkurrenceevne indenfor produktion af plantebaserede stoffer samt bidrage til at minimere miljøbelastning gennem en bedre udnyttelse af ressourcer og mindsket transport

- Signe Værbak, AgroTech

Vi har udvalgt en niche i bioøkonomi. Dette samarbejde vil sikre fokus på mulighederne for at ekstrahere ingredienser fra plantemateriale og vurdere muligheder for brug af restprodukterne. Efterspørgslen på plantebaserede ingredienser er stigende. Vi har med dette projekt mulighed for at sikre et markedsbehov og have fokus på miljøet

- Anders Permin, Nationalt Ingrediens Center.

Tilskud fra Grøn Omstillingsfond

kr. 2.000.000

Projektperiode

01.03.2015 - 01.03.2015

Projektholder

Agrotech
Aarhus N
www.agrotech.dk

Kontaktperson

Janni Bjerregaard Lund
Tlf: 8743 8476
E-mail: jbl@agrotech.dk