Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme fra støtteprocesser til forbrænding skal erstatte fjernvarme produceret på naturgas

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

 

Projektet er afsluttet.

Resumé

Trekantområdets Affaldsselskab I/S (TAS) producerer i dag overskudsvarme i forbindelse med støtteprocesserne til forbrænding, som Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS) vil udnytte som fjernvarme.

Overskudvarme som fjernvarme

Affaldsselskabet TAS genererer betydelige mængder varme i støtteprocesserne til forbrændingen på virksomhedens forbrændingsanlæg. Denne varme, som på nuværende tidspunkt blot går til spilde, vil man - i samarbejde med varmetransmissionsselskabet TVIS - undersøge muligheden for at udnytte i lokale fjernvarmenet i Kolding eller i andre fjernvarmenet i Trekantområdet.

Som erstatning for naturgas

Hvis det er muligt at udnytte overskudsvarmen, vil det medføre betydelige miljøgevinster. Overskudsvarmen fra TAS vil kunne dække 600-700 husstandes årlige forbrug af fjernvarme, som i dag produceres på naturgas eller gasolie. Parterne forventer derfor en årlig CO2-besparelse på ca. 2000 ton.

Økonomiske fordele

Afsætning af overskudsvarme vil øge TAS’ indtjening og stille virksomheden bedre i en eventuel liberalisering af affaldsområdet. Derudover skal TVIS betale mindre for overskudsvarmen end den fjernvarme, som de køber hos Skærbækværket.

Behov for rådgivning

Der er en række usikkerheder, som skal afklares, inden de to virksomheder kan gå i gang med at udnytte overskudsvarmen. Med hjælp fra rådgivere – finansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose – skal parterne have fundet ud af, om det bl.a. er teknisk, miljømæssigt, økonomisk og juridisk muligt at udnytte overskudsvarmen fra støtteprocesserne.

TAS og TVIS forventer, at identifikation og afklaring af de forskellige udfordringer ved projektet gennemføres i de kommende måneder, så de forhåbentlig i sommeren 2014 kan påbegynde realiseringen af at nyttiggøre overskudsvarmen som fjernvarme.

Udnyttelsen af lokal overskudsvarme fra TAS’ støtteprocesser til fjernvarme i Trekantområdet vil understøtte TVIS’ vision på flere fronter - både at kunne levere CO2-neutral varme og at koordinere varmeaftag på den økonomisk mest hensigtsmæssige måde til gavn for varmeforbrugerne og på en økonomisk hensigtsmæssig måde for selskabet,” Hans Bjørn, direktør, TVIS.

TAS’ driftsledelse er også begejstret for projektets muligheder.

Det er TAS’ overordnede mål at sikre en effektiv ressourceudnyttelse – både gennem øget energiproduktion, reduceret energi- og råvareforbrug samt reducerede luftemissioner til omgivelserne. Symbiosen er et glimrende eksempel på, hvordan TAS konkret forfølger dette mål.”

Resultater af projektet

Rådgivningen viste, at det er rentabelt at udnytte overskudsvarmen fra TAS til fjernvarme hos TVIS. Med en investeringsudgift på 2,5 mio. kr. og en forventet indtjening på 1,5 mio. kr. om året, er tilbagebetalingstiden knap 2 år. Derudover vil afsætningen af overskudsvarmen til fjernvarme reducere udledningen af drivhusgasser med 1400 ton om året med en forudsætning om, at overskudsvarmen erstatter en tilsvarende fjernvarmemængde fra Skærbækværket, der er baseret på naturgas.

Parterne forventer, at symbiosen etableres i december 2015 under forudsætning af godkendelse af de politiske bestyrelser for symbiosepartnerne bl.a. på baggrund af supplerende undersøgelser, hvor det endelige overskudsvarmepotentiale fastlægges i forhold til, om det er muligt at anvende noget af overskudsvarmen internt hos TAS. Derudover skal der foretages tekniske skitseringer af de investeringer, som skal iværksættes, samt udarbejdes en detaljeret projektplan.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
80.000 kr.

Projektperiode
December 2013 - juni 2014

Projektholder

Trekantområdets Affaldsselskab I/S
Kolding
www.tas-is.dk

Kontaktperson

Hanne Dal
Tlf. 7632 5004
hada@tas-is.dk

Samarbejdspartner

Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S
Fredericia
www.tvis.net