Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Overskudsvarme fra nordjysk vaskeri skal erstatte forbrug af naturgas hos nærtliggende cylinderproducent

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

Projektet er afsluttet.

Resumé

Overskudsvarme fra Vraa dampvaskeri a/s kan bruges til opvarmning af malerkabiner hos nabovirksomheden Hydratech. Hvis symbiosen kan realiseres vil Hydratechs forbrug af naturgas blive reduceret og symbiosen vil samtidig kunne gavne begge virksomheder økonomisk.

Overskudsvarme i sted for naturgas

Vraa dampvaskeri genererer en betydelig mængde varme fra deres steamer. Varme, som i dag går til spilde. Hydratech Industries, som bl.a. producerer hydrauliske cylindre til offshore-, marine- samt vindmølleindustrien, kan imidlertid anvende denne overskudsvarme til procesvarme i virksomhedens malerkabiner.

I dag bruger Hydratech 35.000 m3 naturgas om året til at varme malerkabinerne op, så symbiosen med Vraa dampvaskeri har potentiale til at reducere deres forbrug betragteligt. Hydratechs forbrug af naturgas til malerkabinerne svarer ca. til 15 husstandes årlige forbrug.

Godt for klimaet og god forretning

Ikke nok med, at et reduceret forbrug af naturgas kan sænke Hydratechs udslip af drivhusgasser, forventes der også at være betydelige økonomiske gevinster at hente for både Hydratech og Vraa dampvaskeri, såfremt symbiosen kan realiseres. 

Symbiosen vil således kunne styrke Hydratechs konkurrenceevne, idet virksomheden kan aftage overskudvarmen til en fordelagtig pris. Samtidig kan partnerskabet være en økonomisk gevinst for Vraa dampvaskeri, idet virksomheden vil få en indtægt fra overskudsvarmen, som i dag blot går til spilde.

Teknisk rådgivning

Der er imidlertid en række usikkerheder forbundet med etableringen af symbiosen, som en teknisk rådgivning finansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose skal hjælpe med at afklare.

For det første skal der foretages en mere grundig beregning af, hvor stort potentialet er for overskudsvarmen fra steameren. For det andet skal der skabes klarhed omkring afgiftsmæssige og juridiske forhold ved overførsel af energi mellem de to virksomheder. For det tredje skal rådgivningen afklare, hvilken teknisk løsning, der er mest rentabel i forhold til etablering, fremtidige besparelser og tilbagebetalingstider.

Tidsperspektiv

Vraa dampvaskeri og Hydratech vil i samarbejde med de tekniske rådgivere bruge efteråret 2013 på at afdække mulighederne for at etablere symbiosen. Hvis alt går som planlagt, vil de to virksomheder kunne påbegynde udvekslingen af overskudvarme i foråret 2014 til gavn for miljøet og beskæftigelsen i Nordjylland.

”Vraa dampvaskeri har altid været på forkant med udviklingen og været klar til at tage ny teknologi i brug til fordel for miljøet. Derfor faldt det naturligt at gribe ideen fra NBE [Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark] om at undersøge mulighederne for industrisymbiose. Uden hjælp fra NBE til at udvikle ideen og skrive ansøgningen og uden økonomisk støtte fra Erhvervsstyrelsen ville vi ikke på nuværende tidspunkt have mulighed for at afprøve ideen om at udnytte overskudsvarme fra vaskeriet hos nabovirksomheden Hydratech.

Vi har siden 1998 været det eneste vaskeri med EU’s strengeste miljøstandard og har derfor længe arbejdet for at genanvende mest muligt affald. Derfor ærgrer det os da lidt, at vi ikke kan anvende overskudsvarmen i vores egen virksomhed. Men fantastisk, hvis det viser sig, at andre kan bruge den,” Stina Rasmussen, Vraa Dampvaskeri.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

47.952 kr.

Projektperiode

Oktober, 2013 - december 2013.

Resultater af projektet

Den første del af rådgivningen gjorde klart, at tilbagebetalingstiden for de investeringer, der skulle til for at udnytte overskudsvarmen mellem de to virksomheder vil være for lang (estimeret til ca. 13 år), og parterne har derfor besluttet ikke at arbejde videre hen mod realisering af et symbiosesamarbejde.

Det er dog vurderingen, at det rent teknisk vil være muligt at transportere varmen i en form for veksler (kappeveksler eller loddet veksler), men at tilbagebetalingstiden vil være for lang.

Vraa Dampvaskeri vil i stedet se på, hvorvidt de selv kan anvende overskudsvarmen til intern rumopvarmning.

Projektholder

Vraa dampvaskeri a/s
Vrå
http://www.vdv.dk/

Kontaktperson

Stina Rasmussen
3076 2113
snr@vdv.dk

Samarbejdspartner

Hydratech Industries
Vrå
http://www.hydratech-industries.com