Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

En fælleskommunal affaldsvirksomhed og et spildevandsanlæg vil udnytte overskydende energistrømme

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

 

Projektet er afsluttet

Resumé

AffaldPlus og NK-Spildevand vil udnytte overskydende energi fra AffaldPlus til procesvarme hos NK-Spildevand og dermed øge afsætningen af biogas fra renseanlægget. Endvidere vil man undersøge, om der er kapacitet på renseanlæggets slamforbehandling og rådnetank, som kan benyttes til produktion af biogas på organisk dagrenovation.

Udnyttelse af en række energistrømme

Affaldsselskabet AffaldPlus og rensningsanlægget NK-Spildevand vil undersøge muligheden for at udnytte følgende ressourcestrømme:

  • NK-Spildevand benytter damp produceret på biogas- og naturgas i sine processer. AffaldPlus vil i store dele af året kunne levere denne damp ved at udnytte forbrændingsanlægget bedre (i store dele af året køres på dellast og i visse perioder må energi bortkøles).
  • AffaldPlus leverer i dag fjernvarme til Næstved Varmeværk, men afkølingen i fjernvarmenettet er ikke optimal. Der er derfor uudnyttet energi i det opvarmede vand, som kommer retur fra fjernvarmenettet. Man vil derfor også undersøge muligheden for at udnytte energien hos NK-Spildevand til optimering af den biologiske rensning og den termiske slamhydrolyse.
  • AffaldPlus forventer som led i regeringens ressourceplan 2013-18 at skulle samle organisk affald ind for at udnytte affaldet til biogasproduktion. AffaldPlus og NK Forsyning vil derfor undersøge muligheden for, at affaldet kan bioforgasses på NK-Spildevands anlæg.

Økonomiske gevinster

Udnyttelsen af de respektive ressourcer forventes at give betydelige økonomiske gevinster for begge virksomheder. For det første vil AffaldPlus få mulighed for en ekstra indtægt ved salg af den overskydende energi – i form af damp og opvarmet vand - til NK-Spildevand. Men mere vigtigt er det, at en sænkning af returtemperaturen på fjernvarmevandet vil betyde, at virkningsgraden på AffaldPlus’ netop godkendte røggaskondenseringsanlæg forbedres og elforbruget anlægget reduceres. For det andet forventer NK-Spildevand få energien billigere end det, de selv kan producere den til på natur- og biogas. Endelig vil udnyttelse af energi fra AffaldPlus spare/frigive omkring 300.000 m3 biogas, som NK-Spildevand vil kunne sælge. De evt. økonomiske gevinster ved at bioforgasse organisk affald på rensningsanlægget er p.t. ikke kendte.

Til gavn for klimaet

Partnerskabet mellem de to virksomheder har også positive klimaeffekter. Udnyttelsen af - i klimamæssig sammenhæng - lavværdig energi (varme) fra AffaldPlus vil som sagt kunne spare/frigive omkring 300.000 m3 biogas (højværdig og lagringsegnet) hos NK-Spildevand. Gassen vil kunne sælges, og dermed erstatte energi baseret på fossile brændstoffer. Gasproduktionen med de nuværende spildevands- og slammængder vil således kunne optimeres ved at udnytte AffaldPlus’ ”spildenergi”.

Udnyttelsen af det organiske husholdningsaffald til biogas er på samme måde forbundet med miljømæssige gevinster (mere højværdig og lagringsegnet energi). En fuld udnyttelse af NK-Spildevands rådnetank forventes at kunne øge produktionen af biogas til det dobbelte, som ved salg kan erstatte energi baseret på fossile energikilder.

En række usikkerheder

Inden de 2 virksomheder kan begynde at udnytte af de respektive ressourcestrømme, har de brug for ekstern rådgivning – finansieret af tilskuddet fra Grøn Industrisymbiose – til at afklare en række usikkerheder forbundet med projektet. Det gælder bl.a. tekniske, juridiske og økonomiske forhold.

AffaldPlus og NK-Spildevand skal bruge den første halvdel af 2014 på at afdække de forskellige uklarheder og kan forhåbentlig begynde at høste de økonomiske og miljømæssige gevinster derefter. Udnyttelsen af det organiske affald kan dog af praktiske årsager tidligst påbegyndes i 2015 eller senere (nye indsamlingsordninger samt etablering af forbehandlingsanlæg).

Som gode naboer har vi tidligere talt sammen om mulige samarbejder. Bl.a. har vi været involveret i NK-Spildevands planer for tørring af slam, hvor spildvarme fra os kunne komme på tale. Men det var først, da vi sad omkring et bord med task-forcen og blev ”presset”, at ideerne blev konkrete. Og ærlig sagt: Vi havde nok ikke fundet tid og penge til at lave de undersøgelser vi nu sætter i gang – uanset vi er ret sikre på, at der er gevinster at hente for os begge ved symbioseprojekterne. Så støtten – både fra task-forcen og Grøn Industrisymbiose – har gjort en forskel: Fra at snakke til at handle,” Nils Olsen, Afdelingschef - Kunder og Udvikling, AffaldPlus.

Resultat af projektet

På baggrund af den eksterne rådgivning, som symbioseparterne har modtaget, synes der at være grundlag for at etablere en rentabel ordning for delprojekt 3 vedr. bioforgasning af organisk affald på NK Sildevands’ anlæg. Mere konkret har rådgivningen vist en forventet økonomisk gevinst på 0,5 – 1 mio. kr. pr. år. Mht. delprojekt 1 vedr. erstatning af procesdamp er det endnu ikke helt afklaret, om der kan etableres en rentabel symbiose. Endelig har rådgivningen vist, at delprojekt 2 vedr. udnyttelse af overskydende energi til biologisk rensning ikke er økonomisk rentabelt, idet de påførte meromkostninger vil være væsentlig større end de stipulerede symbioseeffekter.

Symbioseparterne bekræfter, at der vil foregå yderligere afklaring af delprojekt 1 og 3, men på nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at vurdere, om denne afklaring resulterer i konkrete projekter. Der er p.t. ikke truffet en konkret beslutning i de to virksomheders bestyrelser om fortsættelse af samarbejdet og omfanget heraf.

Nøgletal

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose
160.000 kr.

Projektperiode
Januar 2014 - juni 2014.

Projektholder

I/S AffaldPlus
Næstved
www.affaldplus.dk

Kontaktperson

Nils Olsen