Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Dæk til Olie (T2O)

Der skrottes mere end 13 millioner tons dæk årligt i verden, heraf 3,4 millioner tons i EU. I mange lande, heriblandt Danmark, indsamles 100% af de skrottede dæk. I dette projekt genbruger Syntes Engineering WASTE-TO-LIFE de skrottede dæk og genskaber de oprindelige råvarer: Olie, metal, og karbon. Disse råvarer kan herefter indgå i ny produktion. Det sker gennem en miljøvenlig og fuldautomatisk proces, hvor dækkene gennem en termisk pyrolyse bliver omdannet til genanvendelige råvarer. Råvarerne sælges til verdensmarkedet og projektet opnår et positivt afkast til investorerne. Samtidig er projektet en gevinst for miljøet og genbrugstanken.

Uddybende om projektet

Syntes Engineering WTL, i samarbejde med partnere, planlægger at opføre et T20 dæk-til-olie demonstrationsanlæg i Danmark, som vil kunne forarbejde op til 36 tons dæk i døgnet. Kasserede bildæk er kendt som problematisk affald, da de i en forbrænding udleder giftige gasser. I mange lande ophobes skrottede dæk i naturen og de bruges til forbrænding. Forbrænding skaber forurening og kun en fraktion af den energi, der blev brugt i fremstillingen af dækket, bliver udnyttet. I Danmark har der derfor været tradition for at granulere dækkene til et gummimateriale i en proces, der har et højt energiforbrug. Syntes Engineering WTL har udviklet et alternativ til forbrænding og granulering. I stedet nedbrydes dækkene ved en termisk pyrolyseproces til gas og aske. Gassen kan, for den største dels vedkommende, kondenseres til olie. Den del af gassen som ikke kan kondenseres, kan bruges som brændsel i opvarmning af pyrolyse-reaktoren, lokaler og der kan udvindes karbon og stål af asken. Der er derfor ikke noget forurenende rest-produkt fra processen.

Business case

Pyrolyseprocessen har eksisteret længe og er i sig selv ikke nogen nyhed. Det nyskabende i dette projekt er omfanget af genanvendelsen og den fuldautomatiserede proces. Disse to omstændigheder skaber muligheden for en positiv indtjening ved salg af råvarer. Processen er samtidig delvis selvforsynende med energi og der er kun begrænsede energiomkostninger forbundet med anlægget. Alle produkter fra processen kan sælges med profit, da der er stor global efterspørgsmål på olieprodukter, stål og karbon af kvaliteten "black carbon". Fra pyrolyseprocessen opstår et output, hvor 45 % kan omdannes til olie, 35 % kan omdannes til karbon og 15 % kan omdannes til stålskrot. De eksisterende anlæg, der anvender en prolyseteknologi, er ikke udviklet til kontinuerlig drift. I stedet fyldes og tømmes pyrolyse-reaktoren manuelt, ofte under dårlige arbejdsforhold. Syntes Engineering og partnere har udviklet et anlæg, der automatiserer processen med fuldautomatisk fyldning og tømning af reaktoren. Det medfører en kontinuerlig proces, en profitabel forretning, et bedre arbejdsmiljø og en generel stor gevinst for miljøet.

Miljøeffekt

I dag oparbejdes skrottede dæk til granulat, blandt andet i Viborg, hvortil de transporteres fra hele landet. Her gennemgår de en energikrævende granuleringsproces. Ved i stedet at anvende pyrolyseprocessen opnås betydelige besparelser og miljøgevinster. Med mindre, lokalt placerede anlæg fra Syntes Engineering skal dækkene transporteres over kortere afstande. På den måde opnås store besparelser på forbruget af fossile brændstoffer, CO2-udledninger og slid på vejene. Genbrugsolien fra pyrolyseprocessen kan igen bruges som erstatning for fossile brændstoffer, så exempelvis biler kan køre på genbrugsolie, og der kan fyres med genbrugsolie. Stålskrot sendes til stålværker og genbruges til stål og nye biler. Det er lettere og billigere at bearbejde genbrugsstål end at fremstille stålet fra bunden. Herved spares oparbejdning, produktionsomkostninger, energi og forurening/CO2-udledning. Samlet set kan der årligt spares en CO2-udleding på 27.018 ton CO2.

Projektets budget

Samlet budget: 5.896.600 kr.
Støtte fra Grøn Omstillingsfond
Støttebeløb: 2.899.930 kr.

Projektperiode

1/8 2015 - 1/8 2016

Projektholder

Syntes Engineering
WASTE-TO-LIFE ApS
Odense

Kontaktperson

Lars Boysen
Tlf. 32 21 87 00
Email: syntes@syntes.dk