Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Udnyttelse af overskydende energi mellem fire virksomheder i Nyborg

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

Projektet er afsluttet

Resumé

Daloon, Ardo og Nordgroup genererer store mængder overskudsvarme, som parterne ønsker at undersøge muligheden for at anvende som fjernvarme hos Nyborg Forsyning og Service.

Udnyttelse af overskydende energi

De to fødevarevirksomheder, Daloon og Ardo, genererer i dag betydelige mængder overskudsvarme, som på nuværende tidspunkt blot går til spilde ved at blive bortkølet i virksomhedernes køletårne. Denne overskydende varme vil man undersøge muligheden for at udnytte som fjernvarme hos Nyborg Forsyning og Service (NFS). Nordgroup, som håndterer farligt affald, leverer allerede overskudsvarme til fjernvarme hos NFS, men man vil imidlertid undersøge muligheden for at omlægge interne processer, så virksomheden kan levere endnu mere overskudsvarme. Som en mindre del af projektet ønsker man også at kortlægge perspektiverne i at udnytte overskydende damp fra de omlagte processer på Nordgroup til at drive varmepumper hos Daloon og Ardo.

Store økonomiske perspektiver

Samarbejdet mellem de fire virksomheder er forbundet med store økonomiske gevinster. Daloon og Ardo vil således kunne spare omkring 5,5 mio. kr. til drift af køletårne, hvilket vil bidrage til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Samtidig vil Nordgroup øge indtjeningen ved yderligere salg af overskudsvarme samt damp, og NFS vil reducere dets omkostninger til indkøb af varme.

En klimamæssig gevinst

Foruden de økonomiske perspektiver, vil udnyttelsen af overskudsvarmen også være forbundet med betydelige gevinster for klimaet. Overskudsvarmen fra de tre virksomheder vil således fortrænge fjernvarme produceret på naturgas og bioolie. Det er således muligt, at projektet vil kunne erstatte 9000 MWh fjernvarme produceret på fossile brændstoffer. Samtidig er der også en miljømæssig gevinst ved, at Daloon og Ardo sparer energi og vand til drift af køletårne.

Behov for ekstern rådgivning

Inden parterne kan gå i gang med projektet, har de behov for ekstern rådgivning – finansieret af Grøn Industrisymbiose – til at udrede de forskellige udfordringer forbundet med samarbejdet. Man skal bl.a. have kortlagt de præcise energimængder samt afdækket de tekniske, økonomiske og juridiske muligheder ved projektet.

De fire virksomheder skal bruge det første halve år af 2014 på at klarlægge de forskellige udfordringer, så de forhåbentlig kan etablere en symbiose i sommeren 2014 til gavn for deres konkurrenceevne og klimaet.

Resultat af projektet

I løbet af projektperioden har tekniske konsulenter arbejdet med at afklare, hvorvidt og hvordan de fire symbiosepartnere har mulighed for at udnytte overskudsvarmen fra hhv. Nord, Daloon og Ardo bedst muligt. Der er især blevet identificeret besparelsespotentialer ved at udnytte overskudsvarmen til varmeproduktion hos Nyborg Forsyning og Service om vinteren.
Resultatet af undersøgelsen har i mellemtiden vist, at projektet ikke vil være rentabelt for parterne. Mere konkret har symbioseprojektet for Nordgroups vedkommende desværre ikke kunnet pege på økonomisk attraktive og realiserbare løsninger til en mere effektiv udnyttelse af virksomhedens disponible overskudsenergi. Nordgroup er og har altid været i tæt kontakt med NFS med henblik på optimeringspotentialer for virksomhedens fordeling af overskudsenergi til Nyborgs fjernvarmenet. De har i den forbindelse realiseret en række tiltag. Endvidere har de sammen med Daloon screenet muligheder for aftagelse af dele af Nordgroups overskudsvarme.

NFS udnytter allerede overskudsvarmen og kan derfor ikke siges, at ville foretage yderligere investeringer alene på baggrund af den udarbejdede rapport.
Symbiosen har for Ardos vedkommende desværre heller ikke vist sig, at være nogen økonomisk attraktiv løsning.

Af forskellige årsager er de tilbagestående projekter imidlertid sat på standby.

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

200.000 kr.

Projektperiode

Januar 2014 – juli 2014.

Projektholder

Nyborg Forsyning og Service A/S
Nyborg
www.nfs.as

Kontaktperson

Varmechef, Karsten Godiksen
Tlf. nr.: 2320 0277
E-mail: kgo@nfs.as

Samarbejdspartnere

Daloon A/S
Nyborg

Ardo A/S
Nyborg

Nordgroup A/S
Nyborg