Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Industrisymbiose Aarhus Havn

Projektet er støttet under indsatsen Grøn Industrisymbiose.

Projektet er afsluttet.

Resumé

AarhusKarlshamn og Scanola genererer i dag betydelige mængder organiske restprodukter. Projektet vil undersøge, om der er grundlag for at anvende disse restprodukter til at producere energi på et fælles anlæg som erstatning for den nuværende energikilde, heavy fuel. Samtidig producerer de to virksomheder overskudsvarme, som AffaldVarme Aarhus ønsker at anvende som fjernvarme.

Store muligheder på Aarhus Havn

I produktionsprocesserne hos AarhusKarlshamn og Scanola genereres store mængder organiske restprodukter. På nuværende tidspunkt anvendes disse rester som supplement på kraftværker, til Leca produkter eller til biogas. Parterne vil imidlertid undersøge muligheden for at etablere et fælles anlæg, hvor man vil udnytte de organiske restprodukter til at producere energi. Det er hensigten, at anlægget skal kunne producere nok energi til at dække de to virksomheders energiforbrug, som på nuværende tidspunkt produceres på det meget dyre heavy fuel.

Foruden nyttiggørelse af det organiske materiale, vil projektets parter også undersøge muligheden for at udnytte den mængde overskudsvarme ved lave temperaturer, som AarhusKarlshamn og Scanola også genererer. AffaldVarme Aarhus under Aarhus Kommune ønsker således at anvende den overskydende varme til produktion af fjernvarme.

Til gavn for klimaet

Samarbejdet mellem de tre virksomheder er forbundet med store potentielle gevinster for klimaet. På nuværende tidspunkt udleder AarhusKarlshamn og Scanola hhv. ca. 90.000 tons CO2 og 6.000 tons CO2, som vil blive reduceret til 0, hvis det lykkes at dække virksomhedernes energibehov med et fælles biomasseanlæg baseret på de organiske restprodukter. Endvidere vil overskudsvarmen fra de to virksomheder kunne erstatte fjernvarme produceret på kul, affald og biomasse.

Forbedret konkurrenceevne

Energiomkostninger udgør samtidig en stor andel af de direkte produktionsomkostninger hos både AarhusKarlshamn og Scanola. Samarbejdet mellem de to virksomheder, som har til hensigt at udfase brugen af heavy fuel, kan således bidrage til, at omkostningerne bliver reduceret betydeligt, og derved forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Samtidig vil udnyttelse af overskudsvarmen give en målbar forbedring af alle tre virksomheders indtjening.

Brug for ekstern rådgivning

Inden parterne kan påbegynde samarbejdet, har de brug for ekstern rådgivning - finansieret af Grøn Industrisymbiose - til at afdække de forskellige usikkerheder ved projektet. De skal bl.a. have undersøgt de økonomiske og tekniske løsninger på etableringen af et fælles kedel-anlæg, samt afdække de præcise mængder organiske restprodukter og overskudsvarme.

De tre virksomheder skal således bruge vinteren og foråret på at udrede de forskellige udfordringer, så de forhåbentlig kan etablere en industrisymbiose i sommeren 2014.

Resultater af projektet

I projektet er der identificeret flere overskudsvarmeprojekter på hhv. Aarhus Karlshamn og Scanola med store besparelses-potentialer. Ud fra de indledende beregninger kan de enkelte virksomheder gå videre med detailprojektering og drøftelser med fjernvarmeselskabet omkring det reelle set-up.

Hvis detailprojekteringerne viser samme rentabilitet forventes det, at et eller flere af projekterne gennemføres. Det er dog for tidligt at sige præcis hvornår symbiosesamarbejdet forventes at være endeligt etableret.

Tilskud fra Grøn Industrisymbiose

200.000 kr.

Projektperiode

Januar 2014 - juni 2014

Projektholder

AffaldVarme Aarhus
Aarhus

Kontaktperson

Jeanette Thøgersen
Tlf. nr.: 8940 1945
E-mail: jeth@aarhus.dk

Samarbejdspartnere

AarhusKarlshamn Denmark A/S
Aarhus

Protein og oliefabrikken Scanola A/S
Aarhus