Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

3D Printet Byggeri

Partnerskabet 3D Printet Byggeri skal fremme forståelsen og udviklingen af mulighederne indenfor 3D-printet byggeri i Danmark, således at byggebranchen i Danmark på sigt kan realisere potentielt en milliardomsætning ved at anvende 3D-print teknologi i byggeriets produktion, samt ved salg af printbare materialer, printteknologier og systemer relateret hertil.

Projektbeskrivelse

Partnerskabet for 3D Printet Byggeri, har som primær målsætning, at øge kendskabs- og kompetenceniveuaet bredt i byggebranchen i Danmark til 3D-print-teknologiens muligheder indenfor byggeriet, således at der skabes grobund for yderligere forretningsudvikling og for at nye samarbejder kan opstartes m.h.p. at realisere teknologiens potentialer.

Projektet opdeles i fire konkrete aktiviteter:

1) International kortlægning, dokumentation og formidling af "state-of-the-art"  anvendelsen af 3D-print i byggeriet, igennem studier af og besøg til udenlandske projekter og forskere.

2) Udvikling af den første danske mini test 3D-byggeprinter med henblik på indledende materiale- og konstruktionstest.

3) Brug af testprinteren med henblik på at teste forskellige materialers egnethed som 3D-printede materialer til byggeformål i Danmark, herunder genanvendt knust beton, mursten, gips og andet byggeaffald.

4) Den indhentede viden om 3D-print teknologien og dens muligheder indenfor byggebranchen udbredes via en hjemmeside, indeholdende en vidensportal om 3D-printet byggeri. Derudover afholdes i samarbejde med Dansk Byggeri to konferencer/seminarer om emnet.  

Business case

Partnerskabet vil bidrage med konkret viden om brug af 3D-print i dansk byggeri. En analyse fra Ellen MacArthur Foundation viser, at der er stort cirkulært potentiale i 3D-byggeri.  Ved brug af 3D-print bruger man kun den ønskede mængde input-materiale, hvorved spild undgås. Desuden muliggør den nye teknologi potentielt en markant højere brug af genanvendte byggematerialer. Endeligt forventes den automatisering som teknologien medfører, at kunne skabe en øget produktivitet i byggebranchen og derved en øget værditilvækst.  Igennem partnerskabets videndelingsindsats vil der ske en kompetenceopbygning i byggebranchen, hos de mulige danske 3D-printleverandører, samt hos materialeleverandører og systemleverandører. Alt sammen til glæde for udviklingen af cirkulære forretningsmodeller i byggeriet.

Miljøeffekt

Partnerskabet vil gennem udbredelsen af kendskabet i den danske byggebranche til 3D-printet byggeri bidrage til, at potentialet for reduktion af materialeforbruget i dansk byggeri realiseres og udledning af CO2 nedbringes. Alene på undgået spild kan der ved udbredt anvendelse af 3D-printet byggeri potentielt spares milliarder, ligesom nedbrudte bygge-materialer ville kunne anvendes som råvare med den nye teknologi.

Jim larsen, faglig leder, 3D printhuset:

”Med partnerskabet vil vi bane vejen for brug af 3D-print i dansk byggeri. Teknologien ser lovende ud for byggebranchen, bl.a. automatisering, bedre sikkerhedsforhold, mindre materialeforbrug og affald - samt anvendelse af flere genanvendelige materialer. Det kan betyde en betydelig økonomisk og miljømæssig gevinst for branchen.”

Tilskud fra Grøn Omstillingsfond

kr. 2.647.200

Projektperiode

Fra 15.01.2016 til 31.12.2017

Projektholder

3D printhuset A/S
København K
www.3dprinthuset.dk

Kontaktperson

Jim Larsen
+45 2851 8070
jl@3dprinthuset.dk

Samarbejdspartnere

Partner: NCC Construction Danmark A/S
By: Søborg
Web: www.ncc.dk

Partner: NCC Recycling (NCC Roads) A/S
By: Odense
Web: www.ncc.dk/produkter-og-services/recycling/

Partner: Force Technology
By: Brøndby
Web: www.forcetechnology.com/da

Partner: Gips Recycling Danmark A/S
By: Nærum
Web: www.gipsrecycling.dk